Welkom Weblog Medewerkers Activiteiten Foto's Publicaties Contact Links Pers
 
Weblog
Bericht geplaatst door Franky op 14 februari 2012 om 10:40
Beschermingsaanvraag Menenkapelletje
Er werd een beschermingsaanvraag ingediend voor het Menenkapelletje door onze vereniging. Nu maar hopen dat er wat schot in de zaak komt voor de restauratie en het behoud van dit zeldzaam stukje erfgoed.
Bericht geplaatst door Franky op 27 april 2010 om 12:39
Nog een kapelletje...
Bij mijn zoektocht door Geluwe naar mooie plekjes vond ik nog een kapelletje dat in zeer slechte staat verkeert. Dit kapelletje bevindt zich bij een hoeve in de Komerenstraat. Weet iemand hier meer over?
Bericht geplaatst door John op 04 april 2010 om 10:24
DE O.L.VROUWKAPEL HOEK KERK- EN IEPERSTRAAT
Versie Hugo DRIESSENS? Notaris Delefortrie-Godtschalck bewoonde het kasteel in de Ieperstraat. Hij zag dus dikwijls het kapelletje van zijn straat, dat in vervallen toestand verkeerde. Men vertelde dat het gebouwd werd in den Spaansen Tijd [ook al, net zoals in de mondelinge versie van het Menenkapelleke!], en de weerspleet [= kopie conforme] was van de kapel die nu nog te Dadizele aan het kerkhof staat. In 1896 liet de notaris de bouwvallige 'Spaanse' kapel vervangen door een nieuw bouwsel, gemetst door François Dubaere. Het droeg als opschrift: "O.L.V. van Alle Genaden b.v.o. 1896". Binnenin stond een zwart-houten beeld van O.L.Vrouw. In de oorlog 1914-1918 werd het kapelletje omzeggens niet beschadigd, maar het zwarte Madonnabeeld kwam er niet meer. Het werd vervangen door het beeld uit de kapel van de Kruisstraat. In 1938 moest de kapel gesloopt worden. De Kerkstraat werd verbreed. Het beel van de Kruisstraat kapel kwam terecht bij Mevrouw Feys-Vuylsteke. Ze schonk het later aan de kerk. Nu staat het in de sacristie…
Bericht geplaatst door John op 03 april 2010 om 19:52
HET KAPELLEKE HOEK KERK- EN IEPERSTRAAT
Weer laten we een getuige aan het woord [oud-burgemeester Achiel Flament]: Deze kapel werd gemaakt met het financieel overschot van de oorlogsschade van de niet wederopgebouwde kapel aan de Kruisstraat. Juffrouw Soete liet het over aan Albert Vuylsteke. Deze kapel stond op grond eigendom van Leonie Desmytter, nadien van Louise Nollet, overleden in 1938 en verkocht door de erfgenamen. Deze grond werd aangekocht door de gemeente (veldwachter Julien Denys stelde in voor gemeente, dit volgens de versie van Margriet, vrouw Ducatelle). [De oude kapel moest in 1938 gesloopt worden voor verbreding van de baan Ieper-Menen] Madame Feys zette de (nieuwe) kapel erop ten voordele van de kerk. De kapel gaat dus mee met het patrimonium van de kerk, althans volgens Achiel Flament. De opschik binnenin werd gedaan door Jef [Juf??] Desmytter en door mij Achiel Flament , Eigen Haard gaf 2000 fr. Deze kapel was een kopie van deze aan het kerkhof van Dadizele. Mr. Latté (1e gast bij architect Ducarette te Kortrijk) zette er zijn naam op, hij herbouwde ook de verwoeste eigendommen van de brouwerij Vuylsteke-Feys. Het O.L.Vrouwbeeld nu staande in de sacristie kwam uit deze kapel. Het werd door Mevr. Feys weggenomen omwille van de artistieke waarde en het gevaar van diefstal en vervangen door een ander, gemaakt door Mr. Lafontaine. Dit laatste beeld werd betaald door Pastoor Sacré en vrouw Ducatelle. Een zeer zwaar beeld, in witsteen of similie. Vanaf 1939 verzorgt meester Ducatelle de kapel en zet kaarsen bij. Tot daar deze versie van de derde kapel die in deze blog ter sprake komt. De foto hieronder is een deel van een fotokaart van de nog niet heropgebouwde Ieperstraat, met uiterst links de hierboven besproken kapel
Bericht geplaatst door John op 03 april 2010 om 18:38
SOETENS KAPELLEKE!
Een andere bron, een andere versie! Ditmaal de versie van wijlen Jozef Maes van Beselare: Dit kapelleke werd gebouwd door dokter Louis Soete-Catherina De Preitere, geboren te Aarschot (dochter van een geneesheer-kasteelheer). Het kapelleke werd gebouwd in het begin van deze eeuw en de metser van dienst was Jan Gouhie [erboven: ? Louis?]. Het was helemaal in arduin met 2 pilaren ernaast om niet geschonden te worden door wagens [deze pilaren zijn te zien op de foto]. Het was toegewijd aan Sint-Jozef. Mevrouw had een grote devotie voor Sint-Jozef. In hun huis staat ook een beeld van Sint-Jozef met erachter een plaat met tekst. Er stonden nog beelden in deze kapel: o.a. een OLVrouw van Dadizele. Toen de Duitsers binnenkwamen werden al deze beelden eruit gehaald en in veiligheid gebracht. De kapel werd vernield tijdens de oorlog en niet meer herbouwd omdat de straat verbreed werd. Jozef Maes woonde in het huis dat erachter stond: waar Leon Lefebvre-Bertha Lafleire, 3de lansiersstraat 2, woont [nu de Courant]. Op de bekende foto met in de achtergrond Vanryckeghems molen (zie bijdrage Franky) staan de 2 kinders Maes Jozef en Maurits (halfbroer). Verering: er was "pinting" in de maartmaand (St-Jozef) Er werd gebeden in de meimaand (OLVrouw) Met de processie was er een kapel gezet rechtover het Schoolhuis. Met de H.Hartfeesten in 1929 was er een mooie kapel gemaakt met sparren uit de bosse. Aansluitend noteert Jozef Maes nog: Het huis van de familie Soete wordt nu bewoond door 4 gezinnen. In de muur bovenaan staat nog het Sint-Jozefsbeeld. Achter dit huis is een grote tuin die paalt aan de beenhouwerij van Pol Desmet [Jan Desmet]. Bij Marie Debeuf is er een grote foto van de installatie van Dr. Louis Soete, burgemeester van 1904 tot 1910, met hemelwagen en het huis van Dr. Soete erop met het beeld van Sint-Jozef. Dat beeldt werd in de oorlog de kop afgeschoten door een Duits soldaat, maar werd hersteld door Mr. Lafontaine te Menen… Tot daar deze nieuwe(?) kijk op de kapel aan de Kruisstraat.
Bericht geplaatst door John op 03 april 2010 om 17:19
WAT IS EEN WEBLOG
Verleden week vroeg iemand me wat de echte betekenis is van een "weblog". Hieronder de uitleg die u vindt op een Wikipedia bladzijde: "Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig – soms meermalen per dag – nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel blogger genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat het dan om tekst, maar het kan ook om foto's (een fotoblog), video (vlog) of audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om – al dan niet anoniem – reacties onder de berichten te plaatsen of een reactie via een Trackback-mechanisme achter te laten. Het is het persoonlijke of juist het gespecialiseerde karakter dat weblogs interessant maakt voor bezoekers".
Bericht geplaatst door John op 03 april 2010 om 16:32
NOG WAT OVER DE KAPEL O.L.VROUW VAN TROOST
De kapel in de Derde Lansiersstraat werd dus in 1832 gesloopt en een arduinen gebouwtje werd opgetrokken met de financiële steun van Lodewijk Vuylsteke, ooit eens de leider van de Brigands in het Geluwse en later volksvertegenwoordiger in 1830. Ook zijn broer, E.H. Frans Vuylsteke, bracht zijn steentje bij. Deze kapel, waarvan er ondertussen een foto staat op deze blog, werd vernield in 1917-18. Volgens de verklaringen van E.H. Dewaele, die dan dienstdoende pastoor was, werd het beeld "waarschijnlijk" bewaard bij Mr. Claerboudt Emile. Maar klopt dit met de werkelijkheid? Waar is het beeld naartoe? Het "kan" zijn dat het beeld werd overgebracht naar het oude kapelleke in de Ieperstraat [hoek Kerkstraat en Ieperstraat]… De familie Vuylsteke wilde de kapel na 1918 weer heropbouwen op dezelfde plaats. Dit mocht echter niet meer daar dit punt van de huidige Derde Lansiersstraat te gevaarlijk was voor het toenemende verkeer. In 1938 werd de oude kapel op de hoek van de Kerk- en Ieperstraat gesloopt. Mevrouw Vuylsteke maakte van de gelegenheid gebruik om er een nieuw te laten bouwen in vervanging van de oude arduinen kapel aan de Kruisstraat… Tot zover deze anonieme bron… Maar er bestaat nog een andere versie over deze twee kapellen (Kruisstraat en hoek Kerk- en Ieperstraat)!!
Bericht geplaatst door Franky op 31 maart 2010 om 14:06
Foto van verdwenen kapel van O.L.Vrouw van Troost
Op onderstaande prentkaart staat de verdwenen kapel aan de kruisstraat. Deze serie prentkaarten werd genomen begin jaren 1900.
Bericht geplaatst door John op 27 maart 2010 om 13:58
EEN ANDERE KAPEL VAN O.L.VROUW van TROOST, HELAAS VERDWENEN
In de "Historiek van het Menekapelleke" [zie mail Dirk Decuypere] lezen we dat het Menenkapelleke toegewijd was aan O.L.Vr. van Troost, "dan geschreven met een omgekeerde S en een streepje in 't midden van de L". Op zoek naar O.L.Vrouw van Troost, kwamen we terecht bij de verdwenen kapel met dezelfde naam die stond naast de kruising van de huidige Beselarestraat, Klooster- en Derde Lansiersstraat, voor de krantenwinkel "Courant". Ook al een boeiende geschiedenis. We beginnen in 1833. Op 18 februari registreerde Notaris Delefortrie de volgende akte: Voor meester Lodewijk-Vital Delefortrie, koninklijken notaris, ter verblijfplaats van Gheluwe, kanton Wervick, provincie West-Vlaanderen en in tegenwoordigheid der getuigen hiernaar genaamd. Zijn verscheenen Albertus Hanssens en zijne vrouw Francisca Grymonpron, die hij ten affecte dezer behoorlijk bemachtigd, kooplieden in Vlas, wonende te Geluwe, welke verklaren en bekennen mits deezen, dat in dezelfde plaets der capelle in hout gemaakt en door den ouderdom gans vervallen, voor het huis ze tegenwoordig bewoonen, binnen de Gemeente van Gheluwe, welke verklaeren op het gehuchte Jerusalem makende den scherpen hoek om te treeden in de Dadizelestraat, en er een nieuwe kapelle, herstigt en de opgemaakt geweest, door de zorg en ten koste alleen van d'heeren Ludovicus-Albertus Vuylsteke, volksverbeelder, en Franciscus-Dionysius, priester, kinderen van den Heer Albertus, beijde gehuijsvest te Gheluwe, die welke begeeren, zo om de hunne als die van 's comparantes devotie, tot de alderheijligste Maegd, te verleven de gewoonlijke godvruchtigheid tot haar op die plaats te zien voortzetten en vermeerderen. Welke kapelle de comparanten gedoogen dat die op hunne gemelde erve zal blijven staan, onvergeld en nogtans in vollen eigendom toebehoorende aen de voornoemde heeren Vuylsteke die daarenboven ten allentijd als het hun gelieven zal, zullen vermogen hebben van gezegde kapel af te breken, weiren en vertransporteren waer ze zullen in raede vinden zonder daarvoren aan iemand hoegenaemd rekening te moeten geven of aengesproken te kunnen worden. Gemeld onroerend last alhier geschat voor de berekening der registratierechten op veertig francs. En hebben de voornoemde Hanssens en vrouw zoo voor hun als voor hun erfgenamen ofte actiehebbers gerenoceerd van nu voor alsdan aan alle prescriptien, rechten en privilegien die ze zouden konnen bekomen door wetten of ordonantien contrarie van den inhoud dezes. Waarvan akt. Gedaan en gepasseert te Gheluwe, den achtiende Februari, achtien honderd drie en dertig in de tegenwoordigheid van mijnheer Franciscus Vantournout, onderpastoor en Ivo Huys, smid, twee inwoonders van Gheluwe, getuigen hiertoe aengoed, en heeft Albertus Hanssens verklaert niet te konnen schrijven nog onderteekenen, als het zelve niet geleerd te hebben, zijn vrouw heeft getekend met de getuigen en mij notaris, naar voorlezing. Enregistré à Menin le vingt deux fevrier, mille huit cent trente trois.
Bericht geplaatst door John op 27 maart 2010 om 10:28
OUDE BAAN GELUWE-MENEN (vóór 1756)
Remi Driessens reconstrueerde een leven lang heerlijkheden en lenen in Geluwe. Dit resulteerde uiteindelijk in een pak unieke ingekleurde kaarten. Hieronder ziet u een afbeelding van het areaal rond de Menenkapel (die er evenwel niet op staat). In kleine stippellijn, ongeveer in het midden, ziet u de huidige Menenstraat geprojecteerd.
Bericht geplaatst door John op 26 maart 2010 om 18:43
DUIDING KAPELLEKE
De staatsbaan Menen-Ieper is er niet altijd geweest... Deze weg werd aangelegd overeenkomstig het klassiek Oostenrijks principe, dit is in rechte lijn (van kerk tot kerk). Na veel onderhandelingen kon men in 1756 met het werk aanvangen. Barrières werden geplaatst even buiten Ieper, op het Hoge te Zillebeke, voorbij de dorpskom te Geluwe, en bij het binnenkomen te Menen. Er waren aftakkingen, onder andere naar Beselare... Het "tweede" kapelleke kan dus niet vóór 1756 gebouwd zijn... De huidige staat van het kapelleke werd vastgelegd door Luc Callemin, waarvoor dank.
Bericht geplaatst door John op 25 maart 2010 om 18:28
EERSTE VERGADERING 9 februari 2010
't ERFGOED GILWE in volle glorie
Bericht geplaatst door John op 22 maart 2010 om 20:50
KAPEL FERRARIS ANNO 1777
Op de kaart van Ferraris, is het Menenkapelleke duidelijk te zien. Het ligt evenwel links van de dreef naar het goed "Ter Drie Eecken". Uiterst rechts ligt het goed "Ter Winckel".
Bericht geplaatst door John op 21 maart 2010 om 08:13
GELUWE-MENEN 1730
De kaart van "Masse" toont het wegennet tussen Geluwe (zie kerk uiterst links boven) en Menen (versterkingen uiterst links onder). Wie helpt mee de huidige wegen te situeren? [antwoord: opa.geluwe@gmail.com]
Bericht geplaatst door John op 19 maart 2010 om 18:47
Menenkapelleke= 4 kapellen!!!
1) Kapel vóór 1750 (= priores Antoinette FRANCO de MANEGHEM, geboren ca. 1685, overleden 20 jauli 1762. Deze kapel stond hoogstwaarschijnlijk langs de oude weg Geluwe-Menen, bij de herberg "De Keyser". 2) Kapel gebouwd naast de huidige Menenstraat. Deze was een onderdeel van de Oostenrijkse weg Ieper-Menen. Staat op de Ferrariskaart! Tijdens de Franse Revolutie teloor gegaan. 3) Nieuwe kapel gebouwd in 1860! Helaas in puinen geschoten tijdens WO1, 1917-1918. 4) Heropbouw uit de puinen van de vorige. De huidige kapel werd gebouwd na 1 januari 1927!! Zo zie je maar… De bovenstaande gegevens van 3) en 4) zijn voor de staat de officiële. Vergelijk met de tekst van Dirk, de mondelinge overlevering… Nog werk voor de boeg om het fijne te weten.
Bericht geplaatst door John op 18 maart 2010 om 18:05
Nog kapellekes
Wie het Menenkapelleke, en al de andere Geluwse kapellekes wil bekijken, kan op volgende pagina surfen: kadoc.kuleuven.be/kapelletjes/west-vlaanderen.php
Bericht geplaatst door John op 09 maart 2010 om 14:44
Bijdrage tot de historiek van het Menenkapelleke
De "eeuwenoude" linde staat er als een jong twijgje bij. Zie ook de prachtig uitgemetste versieringen aan de voorkant. Deze foto, zonder datum, moet van voor WOII dateren. Het is zelfs meer dan waarschijnlijk dat het kiekje genomen werd enkele jaren na de herstellingswerken in 1919 [1920-1930].
In ieder geval is het tramspoor Geluwe-Menen reeds heraangelegd...
Bericht geplaatst door Franky op 08 maart 2010 om 14:36
Nieuwe weblog
De nieuwe weblog staat online !!!.
 
 
Copyright 2010 - 't Erfgoed Gilwe - Created by ZIPWEB-d-SIGN 2010